About Us

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการดำรงชีวิตที่ดีของประชาชน


พันธกิจ

1. นำเข้า จัดจำหน่าย และให้บริการเครื่องมือทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและทันสมัยเพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยการป้องกันการรักษาโรคและการส่งเสริมสุขภาพแก่แพทย์บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนด้วยราคายุติธรรม

2. บริหารงานด้วยระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพร้อมหลักบรรษัทภิบาล เพื่อการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน

3. ขยายธุรกิจใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อเป็นการเพิ่มฐานรายได้และกระจายความเสี่ยง


นโยบายคุณภาพ

“ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา ดำเนินธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยเทคโนยีอันทันสมัย เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด”

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นจะเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ดำเนินธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ โดยตระหนักต่อสภาพแวดล้อม ด้วยการให้บริการที่เป็นเลิศ ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา นำไปสู่การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า.

เพื่อให้บรรลุถึงนโยบายดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้:

1. คัดสรรผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยคำนึงถึงคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

2. การนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีความถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

3. ปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

4. มุ่งมั่นให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจ และสร้างความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า

5. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในทุก ๆ มิติเพื่อให้องค์กรก้าวสู่อันดับต้น ๆ ของประเทศ

6. จัดทำ คงไว้ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015

7. ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบการวัดผล และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

8. กำหนดให้พนักงานขององค์กร ต้องปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพอย่างเคร่งครัด และให้ผู้บริหารทุกระดับต้องให้การสนับสนุน และผลักดันให้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง